گروه كار نمونه در جشنواره برترين هاي استان تهران

كارگروه نمونه شركت توليد ژلاتين كپسول ايران با اجراي پروژه بومي سارزي نرم افزار ماشين PLC  توليد پوكه هاي سخت ژلاتين دارويي در بيست و نهمين جشنواره، امتنان از نخبگان جامعه ي كار و توليد استان تهران به عنوان گروه نمومه برگزيده گرديد.

اين جشنواره كه با معرفي كارگران و گروه هاي كارگري نمونه استان تهران در تاریخ 1397/02/11 در محل سالن تلاش برگزار گرديد،با حضور برخي مقامات استاني  به تقدير از طرح هاي واصله به اين جشنواره پرداخت.

نفرات كارگروه نمونه شركت توليد ژلاتين كپسول ايران آقايان مهندس محمود نظري ، مهندس محمود عبدالهي اماني و ناصر جباري بودند كه به نمايندگي از طرف اين شركت در جشنواره مذكور حضور يافته و مورد تقدير قرار گرفتند.

AUTHOR: wadm
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.