افتخارات 1

متن  (افتخارات 1) در این مکان قرار می گیرد
گواهي حلال زير نظر IHI   
مالزيلوح صنعت سبز از سازمان محيط زيست 
انتخاب شركت به عنوان كارفرماي نمونه استان تهران در سال 90             All Rights Reserved By Iran Capsule Gelatin Co.